Yazım Kuralları


Makalenizi hakemler tarafından değerlendirilmek üzere ilk gönderdiğinizde lütfen aşağıdaki makale yazım kurallarına göre düzenleyiniz. Makaleniz basılmak üzere kabul edildiğinde size daha detaylı bir yazım kuralı gönderilecektir.


1.    Gönderilecek makalenin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması zorunludur.


2.    Yazılar Türkçe veya İngilizce olmalıdır.


3.    Makaleler 3000-6000 sözcük arasında olmalıdır.


4.    Tüm makalelerin başında Türkçe ve İngilizce yazılmış özet bulunmalıdır.


5.    Özetlerin sonunda 3-10 anahtar sözcük eklenmelidir. Anahtar Kelimeler ve Key Words çalışmaya uygun, açık ifadeli ve ilk harfleri büyük olacak şekilde 10 punto ile italik yazılmalıdır.


6.    Yazılar http://ded.mersindilbilim.info/ sayfasına üye girişi yapılarak Ulakbim Dergi Sistemlerine (UDS) yüklenmelidir.


7.    Yazıların başlığı BÜYÜK HARFLERLE 14 punto ve koyu olarak yazılmalı ve orta hizalı olmalıdır. Yazıların hem Türkçe hem de İngilizce başlığı verilmelidir. Yazı Türkçeyse önce Türkçe başlık 14 punto, koyu, tamamı büyük harfle yazılmalı, 12 punto, satır aralığı: En az, Değer: 0 nk, önce: 3nk, sonra: 3nk olacak şekilde bir satır boşluk bırakılarak altına İngilizce başlık 12 punto ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.


8.    Yazılarda; Kağıt boyutu: A4, sayfa yapısı Alt: 5.5 cm, Üst: 5.5 cm, Sol: 5.0 cm, Sağ: 5.0 cm. Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 11 Satır Aralığı: En az, Değer: 0 nk, önce: 3 nk, sonra 3 nk olacak şekilde; Kenar ayarı: iki yana yaslanmış (full justified) olarak ayarlanmalıdır.


9.    Makalelere sayfa numarası verilmelidir.


10. Makalelerde bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.


·      Öz


·      Abstract (100-150 sözcük)


·      Anahtar sözcükler / Key words (3-10 sözcük)


·      Giriş


·      Araştırma bulguları, tartışma ve sonuçları


·      Kaynaklar


11. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle alt başlıklar ise küçük harflerle ve koyu olarak metnin sol kenarında yer alacak şekilde yazılmalıdır.


12. Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç ana bölümleri birbirini izleyecek şekilde (1. GİRİŞ; 2. …; ve alt bölümler 1.1, 1.2, 1.3…; 2.1, 2.2, 2,3 vb.) numaralandırılmalıdır.


13. Makaledeki tüm Tablo ve Figürler metin boyunca numaralandırılmalıdır ve Tablonun adı ilgili tablonun üstüne; Figür’ün adı ise ilgili figürin altına  yazılmalıdır.


14. Makaledeki tüm örnekler numaralandırılmalıdır. Açıklamalı örnekler bir tablo içerisinde her bir sözcük ve açıklaması tablonun ayrı bir hücresine gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Dilbilgisel açıklamalar BÜYÜK HARF ile (CAPITAL) değil küçük büyük harf ile (small caps) ile yazılmalıdır.


(1)

Ali

yazı-sı-nı

biz-e

gönder-iyor.

 

Ali- nom

writing-poss3sg-acc

we-dat

send-pr3sg

 

‘Ali sends us his writing.’


15. Makale ile ilgili gerekli görülen açıklamalar dipnot düzenlemesi ile verilmelidir. Dipnotlar Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, tek aralık, iki yana yaslanmış kenar ayarı yapılarak yazılmalıdır.


16. Makalede kullanılan kaynaklar alfabetik sırayla metnin sonunda verilmelidir. Kaynaklar ve metin içi göndermeler APA 6 yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. Kaynağın ikinci ve üçüncü satırları 0.5 cm içeriden başlatılmalıdır.


·        Metin içi gönderimlerde temel düzen yazarın soyadı ve basım yılı şeklindedir.


Örn: (Uzun, 2002), (Uzun & Huber, 2002).


  • Üç ve daha fazla yazara (yediye kadar) ilk defa metin içi gönderimde bulunurken tüm adlar kullanılır. Daha sonraki metin içi kullanımlarında “ve diğ.” terimi kullanılır. 


Örn: (Uçar, Kurtoğlu & Yıldız, 2011); (Uçar ve diğ., 2011).


  • Metin içerisinde doğrudan alıntı yapılmışsa uygun metin içi gönderim düzeni kullanılarak sayfa numarası eklenir.


Örn: (Uzun & Huber, 2002, s. 27).


  • Metin sonu kaynakça örnekleri


Kitap:


Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press.


Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse. Oxford: Blackwell.


Kitap bölümü:


Kurtoğlu, Ö. & Uçar, A. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitapları derleminde sözvarlığı görünümleri. V. D. Günay, Ö. Fidan, B. Çetin & F. Yıldız (Haz.) içinde, Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (ss. 409-420). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.


Dergi makalesi:


Gu, Y. (2006). Multimodal text analysis: A corpus linguistic approach to situated discourse. Text and Talk, 26(2), 127-167.


Konferans sunumu:


Aksan, M. & Aksan, Y. (2013, September). Multi-word units and pragmatic functions in genre specification. Paper presented at 13th IPrA Conference New Delhi, India, 08-13 September 2013.


Bildiri kitabında yayınlanmış bildiri:


Işık Güler, H. & Eröz Tuğa, B. (2010). Çevriyazıda geribildirim, sesli duraklama, sessizlikler ve ünlemlerin ölçünleştirilmesi. Ç. Sağın Şimşek & Ç. Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 17-18 Mayıs 2010 (ss. 455-462). Ankara: ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü.


Yüksek lisans / doktora tezi:


Yılmaz, E. (2004). A pragmatic analysis of Turkish discourse particles: Yani, işte and şey. (Yayımlanmamış doktora tezi), ODTÜ, Ankara.


Yazılım:Anthony, L. (2010). AntConc (Version 3.2.2.5w) [Computer Software]. Tokyo, Japan:Waseda University. http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/